FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken
U bent hier: Ontvangst > Media  > Federaal 2010 > Woordenlijst > U - V

U - V

 

U

  • Uitvoerende (macht)

De federale uitvoerende macht bestuurt het land. Deze zorgt ervoor dat de wetten concreet worden toegepast en dat zij worden nageleefd. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de Koning en zijn regering, bestaand uit Ministers en Staatssecretarissen.

(Terug naar de Top)

V

  • Verkiesbaarheid

Voorwaarden waaraan een burger moet voldoen om verkozen te kunnen worden. De onverkiesbaarheid impliceert voor de persoon dat hij of zij volkomen en van rechtswege niet kan zetelen.

(Terug naar de Top)

  • Verkiezingsuitgaven

Geheel van de uitgaven die een kandidaat tijdens de verkiezingscampagne maakt, en waarvan het bedrag de door de wet van 4 juli 1989 toegestane maxima niet mag overschrijden voor de federale Kamers, en de door de wet van 19 mei 1994 toegestane maxima voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, alsook het Europees Parlement.

(Terug naar de Top)

  • Verklaring op erewoord

Document overgemaakt door een kiezer, die afwezig zal zijn voor een verblijf in het buitenland op de dag van de stemming en die niet beschikt over bewijsstukken van zijn afwezigheid (vliegtuigtickets, huurovereenkomst,...), aan de burgemeester van zijn gemeente opdat deze laatste hem een attest zou geven dat de kiezer zal kunnen bijvoegen aan het formulier door middel waarvan hij volmacht geeft aan een andere kiezer.

(Terug naar de Top)

  • Volmacht

De kiezer die zich niet naar de stemming kan begeven omwille van één van de omstandigheden vermeld in artikel 147bis, §1, van het Algemeen Kieswetboek (zie link) kan een andere kiezer de volmacht geven om in zijn naam te stemmen. Aan deze volmacht wordt gestalte gegeven door het volmachtformulier.

(Terug naar de Top)

  • Volmachtgever

Kiezer die een andere kiezer machtigt om in zijn naam te stemmen dankzij het systeem van volmachten.

(Terug naar de Top)

  • Voorzitter van een kiesbureau

Kiezer, aangewezen krachtens de bepalingen van het Algemeen Kieswetboek, die de taken van een kiesbureau beheert (hoofdbureau, stembureau of stemopnemingsbureau).

(Terug naar de Top)

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019