FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

De kandidaatstelling voor de verschillende verkiezingen

Door te klikken op de links hieronder vindt u de voorwaarden voor kandidaatstelling voor de verschillende verkiezingen in 2014.

Europees Parlement

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Gewest- en Gemeenschapsparlementen

 1. DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT

  (Art. 21 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement)

  ⇒ De voordracht van de kandidaturen voor de verkiezing van het Europees Parlement moet ondertekend worden:

  1. hetzij: door tenminste vijf Belgische parlementsleden die in het belgische parlement tot de taalgroep behoren, die overeen­stemt met de taal die de kandidaten voor de verkiezing van het Euro­pees parlement in hun taalverklaring hebben gekozen ;

  2. hetzij:

   1. door tenminste 5000 kiezers die zijn ingeschreven op de kiezerslijst van een gemeente van de Vlaamse kieskring of van de kieskring Brussel-Hoofdstad, voor wat de voordrachten betreft die zijn neergelegd bij het college­hoofd­bu­reau van het Nederlands kiescollege ;
   2. door tenminste 5000 kiezers die zijn ingeschreven op de kiezerslijst van een gemeente van de Waalse kieskring of van de kieskring Brussel-Hoofdstad, voor wat de voordrachten betreft die zijn neergelegd bij het college­hoofd­bu­reau van het Franse kiescollege ;
   3. door tenminste 200 kiezers die zijn ingeschreven op de kiezerslijst van een gemeente van de Duitstalige kieskring, voor wat de voordrachten betreft die zijn neergelegd bij het collegehoofdbureau van het Duitstalig kiescollege.

  De hoedanigheid van kiezer van de voordagerende kiezers wordt gecertificeerd door de gemeente waar ze ingeschreven zijn door aanbrenging van het gemeentezegel op de voordrachtsakte. Een kiezer mag niet meer dan één voordrachtsakte ondertekenen.

  Overhandiging van de voordracht:

  • aan de voorzitter van het Collegehoofdbureau te Mechelen, te Namen of te Eupen.
  • door ten minste 1 van de 3 ondertekenaars, die daartoe door de kandidaten werden aangewezen, of door 1 van de 2 kandidaten, die daartoe werden aangewezen door de parlementsleden die de kandidaten voordragen.

  Tijdstip van de overhandiging:

  Op vrijdag de achtenvijftigste dag tussen 14 en 16 uur (28 maart 2014), of op zaterdag de zevenenvijftigste dag (29 maart 2014) vóór de stemming tussen 9 en 12 uur.

  Vermeldingen in de voordrachtsakte:

  • de naam ;
  • de voornamen ;
  • de geboortedatum ;
  • het geslacht ;
  • het beroep ;
  • de hoofdverblijfplaats van de kandidaten ;
  • in voorkomend geval, hetzelfde van de kiezers die hen voordragen ;
  • het letterwoord of logo dat bovenaan de kandidatenlijst moet komen ;
  • het identificatienummer van de kandidaat in het Rijksregister (facultatief).

  De identiteit van een kandidaat (kanditate) die gehuwd of weduw(e) is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar (zijn) echtgenoot of overleden echtgenoot.

  • Het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers) van elk geslacht mag niet groter zijn dan één op een lijst.

  De eerste twee kandidaten van elke lijst moeten van verschillend geslacht zijn. Voor de andere plaatsten is er geen precieze en verplichte volgorde man-vrouw (het “ritssysteem” tussen man-vrouw is niet verplicht), doch de verhouding 50/50 voor de totale lijst moet steeds worden gerespecteerd. Ook onvolledige lijsten moeten deze bepalingen naleven.

  • De voordracht vermeldt het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijsten moet komen op het stembiljet. Het letterwoord of het logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit ten hoogste 18 karakters.

  • De voordracht die een beschermd letterwoord of logo (en nationaal volgnummer) wenst te gebruiken, moet vergezeld zijn van een deugdelijk attest van de parlementaire politieke formatie.

  • Het identificatienummer van de kandidaat (titularis of opvolger) in het Rijksregister (“nationaal nummer” in 11 cijfers vermeld op identiteitskaart en sociale zekerheidskaart). Dit nummer vereenvoudigt de digitale verwerking van de kandidatenlijsten door de kieshoofdbureaus (vermijden van fouten in de identiteitsgegevens) moet niet verplichtend worden meegedeeld bij de kandidatuurstelling, doch dit is wenselijk en aan te raden bij de kandidatuurstelling.

  • De voordrachtsakte geeft de rangorde aan, waarin de kandidaten voorgedragen zijn. In dezelfde akte moeten de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers in twee afzonderlijke categorieën gerangschikt staan.

  • Op eenzelfde lijst kan een kandidaat niet tegelijkertijd als kandidaat-titularis en kandidaat-opvolger worden voorgedragen.

  • Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 lijst in een kiescollege. Niemand mag voor deze verkiezing in meer dan 1 kiescollege worden voorgedragen. Een kandidaat (aftredend parlementslid) mag geen akte tot bescherming van een letterwoord of logo ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst die een ander beschermd letterwoord of logo gebruik.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezing van het Europese Parlement als hij tegelijkertijd kandidaat is voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement,het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, als deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te verkiezen zijn op een lijst.

  • Het maximum aantal kandidaat-opvolgers op een lijst wordt vastgesteld op de helft van het aantal kandidaat-titularissen, vermeerderd met 1 (de eventuele breuk bij het delen wordt afgerond naar de hogere eenheid). Er moeten evenwel minstens 6 kandidaat-opvolgers zijn.

  • Voor de kandidaten die onderdanen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, omvat de akte van bewilliging voor ieder van hen een schriftelijke en ondertekende verklaring waarin zijn nationaliteit, geboorteplaats en -datum, alsook het adres van zijn hoofdverblijfplaats vermeld worden en waarin bevestigd wordt dat hij tegelijkertijd niet in een andere lidstaat kandidaat is. De kandidaat zal hierin eveneens verklaren dat zijn recht op kandidaatstelling hem in de lidstaat van herkomst niet is ontnomen of niet geschorst is (richtlijn 2013/1/EU).

  Bewilliging:

  De voordrachten van kandidaten zijn slechts ontvankelijk, indien ze zijn vergezeld van een verklaring van bewilliging. De bewilliging moet gebeuren in een gedagtekende en ondertekende schriftelijke verklaring, die tegen ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en dit binnen dezelfde termijn als voor de voordracht van de kandidaten.

  In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het collegehoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

  De bewilligende kandidaten (kandidaten en titularissen), wier namen op eenzelfde voordrachtsakte staan, worden geacht een enkele lijst te vormen en in te stemmen met de rangschikkingsorde van de voordrachtsakte.

  In de bewilligingsakte mag één getuige en één plaatsvervangend getuige worden aangewezen om de vergaderingen van het collegehoofdbureau en de door dat bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te wonen, alsmede één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk kantonhoofdbureau om de vergaderingen en de door dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen.

 2. DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

  De voordracht moet ondertekend worden (art.116, §1 Algemeen Kieswetboek - KWB):

  • hetzij door tenminste 500 kiezers wanneer de bevolking van de kieskring bij de laatste volkstelling meer dan één miljoen inwoners bedraagt ;
  • hetzij door tenminste 400 kiezers, wanneer die bevolking tussen 500.000 en 1 miljoen inwoners begrepen is;
  • hetzij door tenminste 200 kiezers in de andere gevallen;

  Het aan te geven aantal kiezers is 500 in de kieskringen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad, Henegouwen en Luik; 400 kiezers in de kieskring Limburg en 200 kiezers in de kieskringen Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

  2°. hetzij door tenminste drie aftredende leden van de Kamer

  De hoedanigheid van kiezer van de kiezers die de voordracht doen, wordt vastgesteld door de gemeente waar zij ingeschreven zijn door het aanbrengen van het gemeentezegel op de voordrachtsakte. (Art. 116, § 3 KWB).
  Een kiezer mag niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen. Een aftredend Kamerlid mag in dezelfde kieskring niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

  Overhandiging van de voordracht (Art. 116, § 3 KWB)

  • aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring
  • door één van de drie daartoe door de kandidaten aangewezen voorgedragen kiezers, of door één van de twee daartoe door de voordragende parlementsleden aangewezen kandidaten.

  Tijdstip van de overhandiging (Art. 115, eerste en laatste lid KWB)
  Op zaterdag, 29ste dag vóór de stemming (26 april 2014), tussen 14 en 16 uur, of op zondag, 28ste dag vóór de stemming (27 april 2014), tussen 9 en 12 uur.

  Vermeldingen in de voordrachtsakte (Art. 116, § 4 KWB):

  • de naam
  • de voornamen
  • de geboortedatum
  • het geslacht
  • het beroep
  • de hoofdverblijfplaats van de kandidaten
  • het letterwoord of logo dat bovenaan de kandidatenlijst moet komen
  • in voorkomend geval, hetzelfde van de kiezers die hen voordragen
  • het identificatienummer van de kandidaat in het Rijksregister (facultatief).
   De identiteit van een kandidaat (kanditate) die gehuwd of weduw(e) is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar (zijn) echtgenoot of overleden echtgenoot.
  • Het verschil tussen het aantal kandidaat-titularissen en tussen het aantal kandidaat-opvolgers van elk geslacht mag niet groter zijn dan één op een lijst (Art. 117bis KWB).

  Bij de verkiezingen mogen de eerste twee kandidaten (titularissen èn opvolgers) van elke lijst niet van hetzelfde geslacht zijn. Voor de andere plaatsen is er geen preciese en verplichte volgorde man-vrouw (het “ritssysteem” tussen man-vrouw is niet verplicht), doch de verhouding 50/50 voor de totale lijst moet steeds worden gerespecteerd. Ook onvolledige lijsten moeten de nieuwe bepalingen naleven.

  • De voordracht vermeldt het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijsten moet komen op het stembiljet. Het letterwoord of het logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit ten hoogste achttien karakters (Artikel 116, § 4, tweede lid Kieswetboek).

  • De voordracht die een beschermd letterwoord (en nationaal volgnummer) wenst te gebruiken, moet vergezeld zijn van een deugdelijk attest van de parlementaire politieke formatie (Art. 115bis, § 1, laatste lid Kieswetboek).

  • Het identificatienummer van de kandidaat (titularis of opvolger) in het Rijksregister (“nationaal nummer” in 11 cijfers vermeld op identiteitskaart en sociale zekerheidskaart). Dit nummer vereenvoudigt de digitale verwerking van de kandidatenlijsten door de kieshoofdbureaus (vermijden van fouten in de identiteitsgegevens) moet niet verplichtend worden meegedeeld bij de kandidatuurstelling, doch dit is wenselijk en aan te raden bij de kandidatuurstelling.

  • De voordrachtsakte geeft de rangorde aan, waarin de kandidaten voorgedragen zijn. In dezelfde akte moeten de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers in twee afzonderlijke categorieën gerangschikt staan (Art. 117 KWB).

  • Een kandidaat kan, binnen dezelfde lijst, niet tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen (Art. 118 KWB).

  • Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 lijst in een kieskring. Niemand mag voor de verkiezing van de Kamer in meer dan 1 kieskring worden voorgedragen.  Een kandidaat (aftredend parlementslid) mag geen akte tot bescherming van een letterwoord ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst die een ander beschermd letterwoord gebruikt.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers als hij tegelijkertijd kandidaat is voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap of het Europese Parlement, als deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te verkiezen zijn op een lijst.

  • Het maximum aantal kandidaat-opvolgers op een lijst wordt vastgesteld op de helft van het aantal kandidaat-titularissen, vermeerderd met 1 (de eventuele breuk bij het delen wordt afgerond naar de hogere éénheid). Er moeten evenwel minstens 6 kandidaat-opvolgers zijn.

  Bewilliging (art. 116, § 4, vijfde lid KWB)

  De voordrachten van kandidaten zijn slechts ontvankelijk, indien ze zijn vergezeld van een verklaring van bewilliging.  De bewilliging moet gebeuren in een gedagtekende en ondertekende schriftelijke verklaring, die tegen ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring en dit binnen dezelfde termijn als voor de voordracht van de kandidaten.

  In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven.  Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

  De bewilligende kandidaten (kandidaten en titularissen), wier namen op eenzelfde voordrachtsakte staan, worden geacht een enkele lijst te vormen en in te stemmen met de rangschikkingsorde van de voordrachtsakte.

  In de bewilligingsakte mag één getuige en één plaatsvervangend getuige worden aangewezen om de vergaderingen van het kieskringhoofdbureau voorgeschreven bij de artikelen 119 en 124 van het Kieswetboek en de door dat bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te worden, alsmede één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk kantonhoofdbureau om de vergadering, voorgeschreven bij artikel 150, en de door dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen.

Provinciale kieskringen

Aantal te verkiezingen leden

Kieskring Vlaams- Brabant

15

Antwerpen

24

Limburg

12

Oost-Vlaanderen

20

West-Vlaanderen

16

Kieskring Brussel-Hoofdstad

15

Henegouwen

18

Luik

15

Luxemburg

  4

Namen

  6

Waals-Brabant

  5

 1. KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE PARLEMENTEN VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

  (Art. 28bis Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – Vlaams Parlement en Waals Parlement ; Art. 17 Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 22 Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen)

  Ondertekening van de voordracht

  1. Vlaams Parlement en Waals Parlement

   • De voordracht moet ondertekend worden door hetzij een minimum aantal kiezers, hetzij een minimum aantal aftredende leden van de betrokken Parlement.

    De voordracht wordt ondertekend,

    • hetzij:

     1. door ten minste 500 kiezers voor kieskringen met meer dan 900.000 inwoners
     2. door ten minste 400 kiezers voor kieskringen met 400.000 tot 900.000 inwoners
     3. door ten minste 200 kiezers voor kieskringen met minder dan 400.000 inwoners
    • hetzij: door ten minste twee aftredende leden van de betrokken Parlement.

     NB: zie beneden voor het aantal kiezers per kieskring.

   • De kiezers die kandidaten voordragen, moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente dat deel uitmaakt van de desbetreffende kieskring, sedert tenminste de negentigste dag die aan de vastgestelde datum van de verkiezing voorafgaat.

   • Een kiezer mag niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

   Een aftredend Parlementslid mag in dezelfde kieskring niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

  2. Brussels Hoofdstedelijk Parlement

   • De voordracht van de kandidaten voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet ondertekend worden door:

    • hetzij ten minste 500 kiezers voor het Parlement, die bovendien tot dezelfde taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten ;

     De kiezers die kandidaten voordragen, moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente die deel uitmaakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit sedert tenminste de negentigste dag die aan de vastgestelde datum van de verkiezing voorafgaat.

    • hetzij door ten minste één aftredend lid van het Parlement dat bovendien tot dezelfde taalgroep als de voorgedragen kandidaten behoort.

   • De kiezers die kandidaten voordragen moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

   • Een kiezer mag niet meer dan één voordracht voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

   N.B. Er is tevens de directe verkiezing van de 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

  3. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

   • De voordracht van de kandidaturen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap moet ondertekend worden:

    • hetzij door ten minste drie aftredende leden van het Parlement
    • hetzij door tenminste honderd kiezers van de Duitstalige kieskring.
   • Een kiezer mag niet meer dan één voordracht voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

  De hoedanigheid van kiezer van de voordagerende kiezers wordt gecertificeerd door de gemeente waar ze ingeschreven zijn door aanbrenging van het gemeentezegel op de voordrachtsakte.

  Overhandiging van de voordracht:

  • aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.
  • door ten minste één van de drie ondertekenaars daartoe door de kandidaten in hun bewilligingsverklaring aangewezen of door één van de twee kandidaten daartoe aangewezen door de leden van het Parlement die de kandidaten voordragen.

  N.B. Het kieskringhoofdbureau wordt in het Brussels Gewest “Gewestbureau” genoemd.

  Tijdstip van de overhandiging:

  De voordrachten van kandidaten worden aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau ter hand gesteld op zaterdag de negenentwintigste dag vóór de stemming (26 april 2014), tussen 13 en 16 uur, of op zondag de achtentwintigste dag (27 april 2014) vóór de stemming, tussen 13 en 16 uur.

  Vermeldingen in de voordrachtsakte:

  • de naam ;
  • de voornamen ;
  • de geboortedatum ;
  • het geslacht ;
  • het beroep ;
  • de hoofdverblijfplaats van de kandidaten ;
  • in voorkomend geval, hetzelfde van de kiezers die hen voordragen ;
  • het letterwoord of logo dat bovenaan de kandidatenlijst moet komen ;
  • het identificatienummer van de kandidaat in het Rijksregister (facultatief).

  De identiteit van een kandidaat (kanditate) die gehuwd of weduw(e) is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar (zijn) echtgenoot of overleden echtgenoot.

  • Het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers) van elk geslacht mag niet groter zijn dan één op een lijst.

  Bij de eerste twee kandidaten van elke lijst moeten van verschillend geslacht zijn. Voor de andere plaatsten is er geen precieze en verplichte volgorde man-vrouw (het “ritssysteem” tussen man-vrouw is niet verplicht), doch de verhouding 50/50 voor de totale lijst moet steeds worden gerespecteerd. Ook onvolledige lijsten moeten deze naleven.

  • De voordracht vermeldt het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijsten moet komen op het stembiljet. Het letterwoord of het logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit ten hoogste 18 karakters.

  • De voordracht die een beschermd letterwoord of logo (en nationaal volgnummer) wenst te gebruiken, moet vergezeld zijn van een deugdelijk attest van de parlementaire politieke formatie.

  • Het identificatienummer van de kandidaat (titularis of opvolger) in het Rijksregister (“nationaal nummer” in 11 cijfers vermeld op identiteitskaart en sociale zekerheidskaart). Dit nummer vereenvoudigt de digitale verwerking van de kandidatenlijsten door de kieshoofdbureaus (vermijden van fouten in de identiteitsgegevens) moet niet verplichtend worden meegedeeld bij de kandidatuurstelling, doch dit is wenselijk en aan te raden bij de kandidatuurstelling.

  • De voordrachtsakte geeft de rangorde aan, waarin de kandidaten voorgedragen zijn. In dezelfde akte moeten de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers in twee afzonderlijke categorieën gerangschikt staan.

  • Een kandidaat kan, binnen dezelfde lijst, niet tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement als hij tegelijk kandidaat is voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of het Europese Parlement, wanneer deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, als hij tegelijk kandidaat is voor de verkiezingen voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement, wanneer deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement als hij tegelijk kandidaat is voor de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement of het Europese Parlement, wanneer deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezing van het Waalse Parlement als hij tegelijkertijd kandidaat is voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Europese Parlement, als deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap als hij tegelijkertijd kandidaat is voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Europese Parlement, als deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.

  • Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 lijst in een kieskring. Niemand mag voor de verkiezing in meer dan 1 kieskring worden voorgedragen. Een kandidaat (aftredend parlementslid) mag geen akte tot bescherming van een letterwoord of logo ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst die een ander beschermd letterwoord of logo gebruikt.

  • Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te verkiezen zijn op een lijst.

  • De algemene regel van het aantal opvolgers is dat het aantal opvolgers gelijk moet zijn aan het aantal te verkiezen leden in een kieskring ; doch met een absoluut maximum van 16 opvolgers en met een absoluut minimum van 4 opvolgers.

  Bewilliging:

  De voordrachten van kandidaten zijn slechts ontvankelijk, indien ze zijn vergezeld van een verklaring van bewilliging. De bewilliging moet gebeuren in een gedagtekende en onderte­kende schrif­telijke verklaring, die tegen ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en dit binnen dezelfde termijn als voor de voor­dracht van de kandidaten.

  In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het collegehoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

  De bewilligende kandidaten, wier namen op eenzelfde voordrachtsakte staan, worden geacht een enkele lijst te vormen en in te stemmen met de rangschikkingsorde van de voordrachtsakte.

  In de bewilligingsakte mag één getuige en één plaatsvervangend getuige worden aangewezen om de vergaderingen van het kieskringhoofdbureau en de door dat bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te wonen, alsmede één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk kantonhoofdbureau om de vergaderingen en de door dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen.

WAALS PARLEMENT
(75 leden)

Aantal leden

1) Nijvel (Waals-Brabant)

8

2) Bergen (Henegouwen)

5

3) Zinnik (Henegouwen)

4

4) Doornik-Aat-Moeskroen (Henegouwen)

7

5) Charleroi (Henegouwen)

9

6) Thuin (Henegouwen)

3

7) Aarlen-Bastenaken-Marche-en-Famenne (Luxemburg)

3

8) Neufchâteau-Virton (Luxemburg)

2

9) Luik (Luik)

13

10) Hoei-Borgworm (Luik)

4

11) Verviers (Luik)

6

12) Namen (Namen)

7

13) Dinant-Philippeville (Namen)

4

TOTAAL

75


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
(89 leden)

Aantal te verkiezen leden

1) Nederlandse taalgroep

17

2) Franse taalgroep

72

TOTAAL

89


PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Aantal te verkiezen leden

25


Kieskring

Bevolkingsaantal op 28 mei 2012 (BS 27 november 2012)

Aantal handtekeningen

Antwerpen

1784349

500

Oost-Vlaanderen

1456042

500

West-Vlaanderen

1169640

500

Vlaams-Brabant

1095804

500

Limburg

850273

400

Bergen

254437

200

Zinnik

185511

200

Doornik-Aat-Moeskroen

304752

200

Charleroi

428522

400

Thuin

150390

200

Luik

612304

400

Hoei-Borgworm

187444

200

Verviers

283733

200

Neufchâteau - Virton

113669

200

Aarlen - Bastenaken - Marche-en-Famenne

160392

200

Namen

306917

200

Dinant-Philippeville

173366

200

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019